PDA

View Full Version : BusterSmovieS will shutdown on 29 febrauarynothingfree
02-06-2012, 09:44 PM
From staff on bustesmovies


Kochani użytkownicy
Po wielu godzinach dyskusji, biorąc pod uwagę wszystkie za i przeciw zdecydowaliśmy
Zakończyć działalność naszego serwisu.
*
Podjęcie takiej decyzji nie było dla nas łatwe...
***
Na krok ten miało wpływ bardzo wiele czynników a
głównym powodem jest rezygnacja naszych sysopów (z powodów osobistych)
Jednocześnie chcielibyśmy podkreślić ze nasza
decyzja nie ma nic wspólnego z zamieszaniem pt ACTA
*****
6 lat spędzonych z Wami było dla nas bardzo fajnym okresem.
Bywały chwile bardzo miłe a bywało i ciężko.

Staraliśmy się stworzyć serwis przyjazny userom ze specyficznym klimatem.
Jesteśmy przekonani ze czuliście się w tej społeczności dobrze i będziecie nas zawsze dobrze wspominać

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i nic nie trwa wiecznie

Tracker jak i serwis zostaną wyłączone dnia 29-luty 2012
Tegoż dnia zostanie skasowana cała baza danych
---
Aby nie pozostawić Was jak to sie mówi na lodzie, pracujemy nad możliwością uproszczonego
trybu rejestracji na trackerach zaprzyjażnionych. Na dniach w waszych profilach
powinny pojawić się odpowiednie butony


Z tego miejsca pozdrawiamy wszystkich serdecznie i życzymy
powodzenia "w sieci" jak i w życiu prywatnym

Z wyrazami szacunku staff

P.S. Prosimy nie pisać do nas PW na ten temat. Decyzja zapadła
P.S.2 Nie mamy nic przeciwko tzw przewałom naszych pozycji na odchodne

Google Translate


Dear users:!
After many hours of discussion, taking into account all the pros and cons, we decided
Close down the site.
*
Such decision was not easy for us ...
***
At this step affected by many factors and
main reason is to give our sysopów (personal reasons)
At the same time would like to emphasize that our
decision has nothing to do with the turmoil Fri ACTA
*****
Six years spent with you, it was very nice period.
There were times and at times very nice and hard.

We have tried to create a friendly website userom with a specific climate.
We are confident that you felt in this community well and will always be good memories

Unfortunately all good things come to an end, and nothing lasts forever

Tracker and the service will be switched off on 29 February 2012
That day will be erased entire database
---
To not leave you as they say in hockey, working on the possibility of a simplified
recording mode for trackers friendly. On the days in your profile
should appear in the corresponding Buttons


From there, greetings and wish you all welcome
Good luck, "the network" as well as in private life

Sincerely, staff

P. S. Please do not write us about this PW. The decision was made:!
PS2 We have nothing against our positions so przewałom While leaving: wink